Home / Fabriksåterställa iphone 4 s

Jag råkade låsa min iphone, Fabriksåterställa iphone 4 s

fabriksåterställa iphone 4 s

Microsoft 365 låter dig konsolidera, förenkla och integrera administratöe new Microsoft 365 administration center is the place to consolidate, simplify, and integrate the admin experience. When you create an

iOS VPN device configuration profile ( Device configuration Profiles Create profile iOS platform VPN profile type there are several connection types, including Cisco, Citrix, and more. Veckan då den infallerWeek of October 15, 2018 Ange PIN-kod när du ändrar fingeravtryck eller ansikts-ID på en iOS-enhet PIN prompt when you change fingerprints or face ID on an iOS device Nu uppmanas användarna att ange en PIN-kod när de gör biometriska ändringar. Den här funktionen kommer att lanseras till hela användarbasen under de närmaste is feature is rolling out across the user base over the next few days. Nytt trenddiagram för registreringsfel och tabell över felorsaker New enrollment failure trend chart and failure reasons table På registreringsöversiktssidan kan du se trenden för registreringsfel och de fem viktigaste felorsakerna. När den här nya Apple-funktionen läggs till får dina macOS-användare en begäran om att uppdatera sina lösenord även om lösenorden är kompatibla. MacOS versioner.12 och högre stöds för närvarande på:macOS versions.12 and higher are currently supported on: MacBook (sent 2009 eller nyare).MacBook (late 2009 or newer). EnhetskonfigurationDevice configuration Windows Hello riktar in sig på användare och enheter Windows Hello will target users and devices När du skapar en Windows Hello för företag -princip gäller den för alla användare i organisationen (i hela klientorganisationen).When you create a Windows Hello for Business policy. I Azure Portal väljer du Klientappar på bladet Intune.In the Azure portal, choose Client apps from the Intune blade. When this functionality is available, admins using the Intunemamupn to control data transfer behavior on enrolled devices should review the new settings and update their APP settings as needed. Citrix släppte en uppdatering av Citrix Gateway som tillåter Network Access Control (NAC) för Citrix SSO för iOS i trix released an update to Citrix Gateway to allow Network Access Control (NAC) for Citrix SSO for iOS in Intune. SAN stöder följande attribut:The SAN will support the following attributes: dnsdns E-postadressEmail address upnupn Dessa nya variabler kan läggas till med statisk text i en textruta för anpassat väese new variables can be added with static text in a custom value textbox. You can block Windows personal devices from enrolling with mobile device management in Intune. I Azure-portalen väljer du Microsoft Intune Appar Lägg till app.In the Azure portal, select Microsoft Intune Apps Add App. Intunes principer för konfiguration och efterlevnad verifierar endast att ett enhetslösenord markeras som verifierat nästa gång det ätune s configuration and compliance policies only validate that the next time a device password is changed, that it' s marked as compliant. Från företagsportalappen kan dina anställda:From the Company Portal app, your employees can: Ladda upp diagnostikrapporter direkt till Microsofts utvecklingsteam. Förbättrad enhetsborttagning Improved device deletion experience Du kommer inte längre behöva ta bort företagets data eller fabriksåterställa en enhet innan du tar bort enheten från Intune.You're no longer be required to remove company data or factory reset a device before deleting a device from Intune. Om du vill kolla in den uppdaterade hjälpfunktionen går du till Send logs using email (Skicka loggar via e-post) och Send errors to Microsoft (Skicka fel till Microsoft).To check out the updated help experience go to Send logs using email and Send errors to Microsoft. Den här funktionen gäller för:This feature applies to: Windows 10 och senareWindows 10 and later Windows 10 Holographic for BusinessWindows Holographic for Business Zscaler är en tillgänglig anslutning för VPN-profiler i iOS Zscaler is an available connection for VPN profiles on iOS När du skapar. Over a year ago, we announced public preview of Intune on Azure and followed up six months ago with general availability of the new admin experience for Intune. Installationsprogrammet för macOS-företagsportalen innehåller nu versionsnumret i filnamnet för installationsprogrammet The macOS Company Portal installer now includes the version number in the installer file name Automatiska appuppdateringar fungerar för både enhets- och användarlicensierade appar för iOS version.0 och tomatic app updates work for both. Mer information finns i Microsoft Intune-bloggen.For more information, see the Microsoft Intune blog. DMA-skydd kräver maskinvarustöd och aktiveras endast på enheter som är korrekt A protection require hardware support, and is only enabled on properly configured devices. Den här funktionen tas i bruk inom de närmaste veckorna, så den syns kanske inte direkt i användargräis feature is rolling out over the next couple weeks so you might not see it immediately in the user interface. When you try to do this, youll see a prompt that you will not be able to dismiss, to be redirected to Intune on Azure. I och med den här uppdateringen ingår stöd för fips i this update, support for fips is included with the ndes Certificate connector. Därför kanske du inte kan följa stegen förrän funktionen har distribuerats till ditt erefore, you might not be able to follow these steps until it rolls out to your account. IOS email profiles has more information on using OAuth in an email profile.

Remote access iphone Fabriksåterställa iphone 4 s

Om din avsikt är att låta användarna själva iphone 5s bäst pris välja om de vill skapa ett lösenord väljer du knappen Inte konfigurerad. There are three categories of policy settings. See Configure and use scep certificates and Configure and use pkcs certificates. If you currently iphone 7 dåligt samtalsljud assign policies to the Azure AD groups mentioned above in Intune on Azure. For more information about configuring the Company Portal app. Välj Enheter Alla enheter välj de enheter som du vill ta bort Ta bort. See Add email settings to devices using Intune for details.

Nyheter i Microsoft Intune What s new in Microsoft Intune.; 150 minuter för att läsa Deltagare.


Weapos, enhetsregistreringDevice enrollment Lås företagsportalen i enkelt appläge tills användaren loggar in Lock the Company Portal in single app mode until user signin Du kan nu välja att köra företagsportalen i enkelt appläge om du autentiserar en användare via iphone touch screen företagsportalen i stället för installationsassistenten vid. To the Company Portal website, from 190 days, weve ladda över iphon 4 till iphone se added new features. Nu kan administratörer ansluta till TeamViewer och börja skärmdela en session med iOS och ministrators can now connect to TeamViewer. Weapos, ll be able to delay when a software update is visibly shown on the device. An Intune compliance policy is used to determine an acceptable threat level.